ក្នុង​ឆ្នាំនេះប្រទេសចិន មានប្រជាជន ចំនួន២១៩នាក់បានស្លាប់​ ​ដោយសារទឹកជំនន់​……

បើតាម គេហទំព័រ CGTN បានចុះផ្សាយថា មនុស្ស​ស​រុបចំនួន ២១៩នាក់បានស្លា​ប់ឬកំពុងបាត់​ខ្លួន ចំណែកជាង ៦៣,៤ លាននាក់ផ្សេងទៀត ត្រូវទទួលរងផល​ប៉ះពាល់ដោយសារទឹក​ជំនន់​ក្នុ​ងប្រទេសចិននៅឆ្នាំនេះ។ចំនួនអ្នកស្លាប់និងរបួស គឺតិចជាង ៥៤.៨ភាគរយ បើប្រៀបធៀបទៅនឹងចំនួនមធ្យមកាលពី ៥ឆ្នាំមុន។ ហើ​យទឹកជំន​ន់នៅឆ្នាំនេះ ក៏បានបង្កការខាតបង់ដល់សេដ្ឋកិច្ច​ជាតិ ដែលគិតជាទឹ​កប្រាក់សរុប ប្រមាណ ២៥.៧៨ពាន់លានដុល្លា​រអាមេរិក ​ចំណែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាច្រើនត្រូវរង​ការខូ​ចខាត ដោយបូករួមទាំងផ្ទះសម្បែង​ចំ​នួន ៥៤,០០០ខ្នងបានបាក់រលំ។